Custom Web Applications
Maatwerk in Web-Applicaties
No Code. Low Code. Smart Code

Our Services

Onze Diensten

A Spider spins its own web. We created our own coding-tools: ...

Een spin spint zijn eigen web. We hebben onze eigen codeer-tools gemaakt: ...

Affordable

Betaalbaar

Applications we develop for clients are affordable because we use ultra-modern techniques to minimize development-manpower requirements. Our front-end and back-end codesets are both entirely in C#/Blazor and database-agnostic by design. Extensive code re-use means we have a treasure-chest of building-blocks to jump-start new projects.

Applicaties die we voor klanten ontwikkelen zijn betaalbaar omdat we gebruik maken van ultramoderne technieken om de benodigde mankracht te minimaliseren. Onze front-end en back-end codeset is volledig geschreven in C#/Blazor en database-agnostisch van nature. Uitgebreide code hergebruik betekent dat we een schat aan bouwblokken hebben om nieuwe projecten mee op te starten.

Ultra-Secure

Ultieme Veiligheid

Every client application we build embraces designated-user access to all data objects. No exceptions. Each and every form-entry is treated with strict zero-trust principles and sanitized before ever going into the database. Web-Assembly effectively obfuscates all code from prying eyes, so there's almost no attack-surface. Security is requirement #1.

Elke cliëntapplicatie die wij bouwen geeft een gebruiker alleen toegang tot data objecten waarvoor de gebruiker rechten heeft. Voor ieder object en deelobject zijn deze rechten instelbaar. Zonder uitzonderingen. Elk formulier-veld wordt behandeld met strikte zero-trust principes en gezuiverd voordat het de database in gaat. Web-Assembly versluiert applicatiecode voor nieuwsgierige ogen, er is dus bijna geen aanvals-oppervlak voorhanden.  Security is vereiste #1.

Front-to-back Testability

Testbaar van Voor tot Achter

A Unit-Testing and Functional Testing obsession underpins everything we do, from specification → code → documentation. This facilitates and encourages continuous deployment and agile principles to allow client applications to rapidly mature without breaking existing functionality in the process.

Een obsessie voor Unit-Testing en Functioneel Testen ligt ten grondslag aan alles wat we doen, van specificatie → code → documentatie. Dit faciliteert continuous-integration/deployment en agile principes om klantapplicaties snel door te ontwikkelen zonder bestaande functionaliteit aan te tasten tijdens het voortgangsproces.

...

From idea to implementation. And beyond…

Van idee tot implementatie. En verder…

...
Our Vision
Onze Visie
Innovation beats complexity
Innovatie troeft complexiteit
...
Mission
Missie
Your digital ideas, realised
Uw digitale ideeën, gerealiseerd
...
Rapid Prototyping
Snelle volledig transparante ontwikkeling
Ultra-fast turnaround projects
Projecten met korte doorlooptijd
...
Data Models
Data Modellen
One physical data-model, N virtual…
Eén fysiek data-model, N virtuele…
...
Applications & Rebuilds
Applicatiegebieden
Legacy applications revitalised
Oude toepassingen nieuw leven ingeblazen
...
Engagement
Uitdaging
What can we do for you?
Wat kunnen we voor U betekenen?

Our History

Onze Geschiedenis

Complex web-applications are in our DNA…

Complexe web-applicaties zitten in ons DNA…

Contact Us

Contactgegevens

Min. 4 characters
Invalid phone number
Invalid email address
Message too short